Regulamin

Sklepik internetowy, dostępny pod adresem https://nagrzyby.pl/sklepik (zwany również: Sklepikem), jest własnością Wiesław Kamiński NaGrzyby z siedzibą w Krakowie,
przy ul. os. Szkolne 36/56, 31-978 Kraków, NIP 6781907719; REGON 368516951. Kontakt: tel: 504189341 email: nagrzyby@gmail.com

I. Postanowienia ogólne.

 1. Sklepik umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepiku internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepiku, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklepik, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepiku.
 4. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklepik zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania 
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
  W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Sklepik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepiku Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://nagrzyby.pl/regulamin.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklepik są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych 
  i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepiku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.4.
 9. Prezentowane na stronach Sklepiku zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. 
  Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

II.  Rejestracja konta.

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepiku, celem składania zamówień w ww. Sklepiku oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego  znajdującego się na stronie internetowej Sklepiku oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepiku Internetowym, adres poczty e-mail, Imię i Nazwisko, dane adresowe oraz opcjonalnie numer telefonu oraz dane celem wystawienia faktury vat. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła.
 5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklepik, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

III.  Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone 
  w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 2. Po wybraniu produktu/produktów do „Koszyka” Klient może złożyć zamówienie poprzez zalogowanie się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 4 albo bez logowania wypełniając formularz zamówienia (klikając w „Kupuję bez rejestracji”. 
  W ww. formularzu Klient podaje adres poczty e-mail, Imię i Nazwisko, dane adresowe oraz opcjonalnie numer telefonu oraz komentarz do zamówienia. W przypadku składania zamówienia przez osobę nie będącą Konsumentem istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie „KUP TERAZ”.
 3. Ponadto, Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), 
 4. Po przyjęciu zamówienia Sklepik potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszystkie ceny podane w sklepiku są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażone  
  w złotych polskich (PLN).
 6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 7. Sklepik wystawia fakturę VAT lub paragon. W tym celu w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży.
 8. Sklepik może odmówić realizacji zamówienia w przypadku
  a)      błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
  b)      jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
 9. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest 
  o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
 10. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Sklepik zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży, zmiany cen produktów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.  Jednakże, wprowadzenie ww. zmian nie narusza praw nabytych. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian, Sklepik poinformuje o tym fakcie Klientów.

IV.        Płatność i dostawa

Klient ma możliwość wyboru formy płatności:

a)      Przelewem na rachunek bankowy: 65 1020 2906 0000 1102 0393 3678

b)      Za pobraniem;

 1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 0 dni roboczych do 5 dni roboczych.
 2. Sklepik dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub 
  In Post Sp. z o.o.
 3. Ceny i warunku dostawy towaru znajdują się pod LINK
 4. Sklepik jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepiku przez Dostawcę, Sklepik skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie 
  z Klientem termin i koszt Dostawy.

V.      Odstąpienie od umowy

 1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepiku można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 
  o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 2. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklepik oświadczenia 
  o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
  i funkcjonowania produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi 
  w odniesieniu do umów:

  a)    świadczenie usług, jeżeli Sklepik wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklepik nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c)    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d)   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e)   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f)     w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepiku (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu)
 7. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres os. Szkolne 36/56, 31-978 Kraków
 8. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.
 10. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi 
  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepiku. Zwrot pieniędzy nastąpi za pomocą przelewu bankowego.
 11. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy znajduje się pod

VI. Reklamacje

 1. Każdy towar zakupiony w Sklepiku objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:

  a)      Posiada wady (Sklepik jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;

  b)     Jest niezgodny z umową;

  c)      Został uszkodzony podczas dostawy.

 2. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres Wiesław Kamiński
  Firma NaGrzyby
  Os. Szkolne 36/56
  31-978 Kraków
 3. Sklepik ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 4. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

  a)        Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklepik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklepik albo Sklepik nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklepik usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklepik. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;

  b)        Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklepik jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę 
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklepik może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności 
  z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklepik.

 5. Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepiku. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklepik.
 6. Sklepik odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 7. Jeśli Sklepik nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje  się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 8. Produkty sprzedawane przez Sklepik mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
 9. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepiku.
 10. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się pod

VII.            Rozwiązanie umowy (nie dot. Zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepikowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepiku z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklepik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepiku.

VIII. Zmiana Regulaminu

 1. Sklepik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepiku.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepiku przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklepik poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta 
  w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklepik w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepiku internetowego przed dniem wejścia 
  w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

IX.      Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są 
  i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej 
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepikem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest 
  w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
   a Sklepikem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
 5. Sklepik dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. W przypadku sporów między Sklepikem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepiku.